รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2564

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ประถมศึกษาขนาดเล็ก ร.ร.บ้านก้านเหลือง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเดชา การรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก และคณะ ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนบ้านก้านเหลือง เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน และครู จากโรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โรงเรียนบ้านบก โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น (SSK1 AWARDS) ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 65 วันที่ 16 มกราคม 2564

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น (SSK1 AWARDS) ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู แห่งชาติ ครั้งที่ 65 วันที่ 16 มกราคม 2564

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สพฐ. แจ้งเรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประชาสัมพันธ์สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประชาสัมพันธ์สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อ สตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่อาสา ของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร รุ่นที่ 1 ปีพุทธศักราช 2564

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนในเครือข่าย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และโรงเรียนในเครือข่าย (เพิ่มเติม) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว