ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด “นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” พร้อมทั้งมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แต่งกายด้วยชุดไทยโทนสีดำ และร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งมี พระครูพิพัฒน์วินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนทราย (ธ) นำพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ออกรับบิณฑบาตรในครั้งนี้//////

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตรวจรับเช่า Internet 5 เดือน (Cluster14) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โปรดกรอกรายชื่อบุคลากรในโรงเรียนของท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับเช่า Internet โรงเรียน จำนวน 3 คน ส่งภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

แบบฟอร์มกรอกรายชื่อ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่งโครงการ เพื่อขอรับ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562- มกราคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562- มกราคม 2563 เอกสารดังรายละเอียดแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฎยวาทิต กิตติประกาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ อย่างมั่นคง รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ในสังกัดที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เข้าร่วมโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฎยวาทิต กิตติประกาศ” ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓๓๑๗๐ โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

               ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Govemment of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ / ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ applyBDGS2020@mfa.gov.bn ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เวลา ๑๖.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น บรูไนฯ) และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.gov.bn

แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2563 รายละเอียดดังแนบ

รายชื่อและบัญชีรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี 2562 สาขาการศึกษา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักการศึกษาผู้ประสานสิบทิศ เจ้าของวิสัยทัศน์ “คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ” เป็นผู้บริหารการศึกษาที่มุ่งมั่น ปั้นเด็กศรีสะเกษให้เต็มศักยภาพ แชมป์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นผู้ประสานงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ได้เป็นที่ประทับใจของจังหวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมการแข่งขัน ทำให้ได้รับการยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการสรรหาให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสะเกษ” ประจำปี 2562 สาขาการศึกษา จากพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีด้วย//////