ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษา

ด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมการสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อ การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษา
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความวิชาการด้านการศึกษา (รายละเอียดตามแฟ้มแนบ)

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562

ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการพฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย)

การประชาสัมพันธ์แข่งขันหุ่นยนต์

ด้วย สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2563 โดยผู้แข่งขันสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tpa.or.th/robot รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

สพฐ. ขอเชิญชวนร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 โดยดาวโหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การอบรมไตรสิกขาสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ

การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2 โดยส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

ด้วย โรงเรียนพุทไธสง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ