ขอความอนุเคราะห์ชำระเงินค่าสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี ๒๕๖๐

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  ได้จัดสรรสมุดบันทึกประจำวัน  สพฐ.  ประจำปี   ๒๕๖๐  ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งได้ล่วงเลยเวลามานานแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรุณาชำระได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  ในราคาเล่มละ  ๑๕๐  บาท  ภายในวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐  ซึ่งทาง สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  จะได้นำส่งเงินให้  สพฐ.  ต่อไป  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐

ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐  ซึ่งทาง สพฐ. ได้จัดสรรให้โรงเรียนละ  ๑  เล่ม  นั้นสพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดขอรับได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  พร้อมนำเงินสดมาชำระด้วย  ในราคาเล่มละ  ๑๕๐  บาท  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (หมายเหตุ  ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ จะนำไปแจกพร้อมรับเงินสดในวันประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๐) และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(ครั้งที่ ๓)

กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)   จำนวน  ๑๐  โรงเรียน  ดังนี้   โรงเรียนบ้านผักแพวฯ ,โรงเรียนบ้านหนองกี่, โรงเรียนบ้านคำเนียมฯ , โรงเรียนบ้านหนองมะแซว , โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง , โรงเรียนบ้านพันลำ , โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข , โรงเรียนบ้านละเอาะ , โรงเรียนบ้านหนองพะแนง , โรงเรียนบ้านสวนกล้วยว404

แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖   เนื่องด้วยทาง สพป.หนองคายเขต  ๑  ได้คืนเงินค่าเสื้อให้กับ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  แล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนมารับเงินค่าเสื้อคืน รับได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (รายชื่อโรงเรียนที่ค้างจ่ายเสื้อ  ๑. โรงเรียนบ้านเกาะ  ๒. โรงเรียนบ้านแวด ๓. โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) ๔. โรงเรียนมหาพุทธาราม  ๕.โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ ๖. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ๗. โรงเรียนบ้านขนวนสามัคคี     ๘. โรงเรียนบ้านเทิน) ดังเอกสารแนบ   คืนเงินค่าเสื้องานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66