แจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 (30%)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 (30%) โอนวันที่ 16 สิงหาคม 2562 รายละเอียดแนบ

การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (Inter net) ครั้งที่ 1

แจ้งโอนเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน เมษายน 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000บาท ประจำเดือน มีนาคม 2562

ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำสัญญาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเพชร รายละเอียดดังแฟ้มแนบ

แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธ.กรุงไทย)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 เข้าบัญชีเงินอุดหนุน ธ.กรุงไทย โอนวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เอกสารดังแนบ หมายเหตุ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธ.ออมสิน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562เข้าบัญชีเงินอุดหนุน ธนาคารออมสิน โอนวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เอกสารดังแนบ หมายเหตุ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน