สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Facebook

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง การเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ Facebook Live สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อแจ้งกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร.ร.บ้านหอยโนนดู่ อ.ยางชุมน้อย

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ อำเภอยางชุมน้อย ที่ถูกลมพายุฝนพัดถล่ม ทำให้ต้นไม้ล้มทับหลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายฐิตรัฐ สอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ พร้อมด้วย คณะครู ให้การต้อนรับ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด ๑๙ โดยมีประกาศให้โรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก นั้น

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ณ สถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมากในแต่ละวัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกห้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น ๑๒๐ วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เช่น กรณีบัตรหมดอายุ วันบัตรหมดอายุ จะปรากฏบนหน้าบัตรเดิม ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการยื่นขอมีบัตรใหม่ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ ในห้วงระยะเวลานี้ สามารถยื่นคำขอได้ถึงภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับ และบัตรใบนั้นยังคงมีสถานะปกติ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ถือบัตรสามารถ ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ ยืนยันตัวตนในห้วงระยะเวลาขยายวันขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปลี่ยนบัตร ในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ถือบัตรนำบัตรมาแสดง เพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยยังมิได้ไปดำเนินการขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตรในห้วงเวลานี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก หรืออาจมีการปิดสถานที่ให้บริการทำบัตรดังกล่าวในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน (MOU) ระหว่าง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กับ ลูกจ้างประจำ / อัตราจ้าง และยามรักษาการณ์

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน (MOU) ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กับ ลูกจ้างประจำ / อัตราจ้าง และยามรักษาการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการทำงาน โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019////// ปาริชาติ อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ร่วมชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)////// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมมอบไข่ไก่ ข้าวสาร แจกช่วยเหลือชาวบ้าน ต้านโควิด-19 ที่อำเภอกันทรารมย์

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 เมษายน 2563 ที่บริเวณศาลาวัดกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบังคับการควบคุมสารวัตรทหารประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สมาคมยิงปืนชั้นสูงเพื่อสังคมจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยประสานงานกองกำลังพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันนำเอาข้าวหอมมะลิอย่างดีถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 1,200 กระสอบ ไข่ไก่ จำนวน 1,200 ถาด ๆ ละ 30 ฟอง รวมไข่ไก่ จำนวน 36,000 ฟอง นำเอาไปมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกันทรารมย์ จำนวน 18 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,110 ครัวเรือน เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวอำเภอกันทรารมย์ ที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ในขณะนี้ โดยมีตัวแทนของประชาชนในแต่ละชุมชนมารับมอบไข่ไก่และข้าวสารกันเป็นจำนวนมาก/////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีการจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ ในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีการจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างกัน ประมาณ 2 เมตร////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก, มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563, การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563, ข้อมูล Big Data (10 มิถุนายน 2562), ระบบ Internet ของ โรงเรียน, ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562, การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์, ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม, โรงเรียนนักจิตวิทยา, โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว