การดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. การคัดเลือกครูดีเด่น
 2. การสรรหาผู้ทำประโยชน์แก่วงการศึกษา
 3. การคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 4. การพัฒนาก่อนเลื่อนให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 5. คัดเลือกครูดีในดวงใจ
 6. แจ้งการประชุมทางไกล
 7. พัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
 8. พัฒนาครูครบวงจร
 9. คู่มือการวางแผนอัตรากำลัง
 10. หนังสือสั่งการจาก สพฐ.
 11. สภาพอัตรากำลังปีการศึกษา 2561
 12. การย้ายข้าราชการครูกรณีปกติ ปี 2561
 13. สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 14. การสรรหาธุรการโรงเรียน
 15. คู่มือการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 16. จัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดการ
 17. รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
 18. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

การดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมฯ

มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนร่วม

คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ “ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ”

เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ “ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ” ดังเอกสารแนบ