ประสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ประสบอุบัติภัย

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ที่ประสบอุบัติภัย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารตาม  แฟ้มแนบ

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธี (e-bidding)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมานี้

<<ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์>>

สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล (DLIT)

สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล (DLIT) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< แผนการจัดซื้อ และ ประกาศประกวดราคา >>

 

รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕ ด้วยวิธี e-Bidding

รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎณ์รังสรรค์)  อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕ ด้วยวิธี e-Bidding ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางระบบจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธี e-Bidding

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ แจ้งร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ร่างประกาศประกวดราคา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ >>

สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๖๑ (ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน)

สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๖๑ (ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ประกาศแผนการจัดซื้อ >>

รร.บ้านดงบังฯ ประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

รร.บ้านดงบังฯ ประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ประกาศประกวดราคาฯ >>

ประกาศสพป.ศรีสะเกษ เขต3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์โดยสาร

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อรถโดยสาร และครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bibding) รายระเอียดและเงื่อนไขตามประกาศฯที่ส่งมาพร้อมนี้ 5164   5163

สถานศึกษาในสังกัด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยสถานศึกษาในสังกัด ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังรายละเอียด ดังนี้

 

๑. รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) และ รร.บ้านโนนหนองสิม
๒. รร.บ้านปลาข่อ, รร.บ้านโนนอีปังโพนวัว, รร.บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร), รร.บ้านบูรพา
๓. รร.บ้านหนองบัวไชยวาน, รร.บ้านโพนดวน
๔. รร.บ้านโนนคูณ อ.ยางชุมน้อย, รร.บ้านหนามแท่ง, รร.อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร), รร.บ้านหนองคู,   รร.บ้านสร้างหว้า,
รร.บ้านโนนแย้,   รร.บ้านสร้างหว้า, รร.บ้านดงบังฯ

รร.อนุบาลวัดพระโต สอบราคาก่อสร้างส้วม 6 ที่ จำนวน 2 หลัง

รร.อนุบาลวัดพระโต ในสังกัด สพป.ศก.1 สอบราคาก่อสร้างส้วมชาย/49 6 ที่ และส้วมหญิง/49 6 ที่ รวมจำนวน 2 หลัง กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 -15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< รายละเอียดสอบราคา >>