แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกราต์ มาเพื่อทราบและดำเนินการ รายละเอียดดังแนบ

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Flm) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Flm) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพ (นิสิต นักศึกษาครู) ตลอดจนประชาชนทั่วไป และส่งเสริมผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู) และนักเรียน ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์เรื่องราวจรรยาบรรณของวิชาชีพครูในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้นฯ ดังกล่าว ไปยังนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเชิญชวนให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th และเฟสบุ๊คแฟนเพจ : ครูดี ๓๖๐ องศา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๓๕ (ในวันและเวลาราชการ)

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษา เสนอผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี ๒๕๖๓ และการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทั้ง ๒ ฉบับ ให้ทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษา สามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรตามช่องทางที่ระบุในประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘

ด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ สาขา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ รวมทั้งพัฒนาฝีมือของตนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้รับข้อมูล ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยี และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพ

ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานไปที่ โทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๘ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wscthai@gmail.com รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษากับด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้ท่าน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ และแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนต่อไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้             

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่งโครงการ เพื่อขอรับ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดจัดโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฎยวาทิต กิตติประกาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ อย่างมั่นคง รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ในสังกัดที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เข้าร่วมโครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ “นาฎยวาทิต กิตติประกาศ” ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓๓๑๗๐ โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

               ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Govemment of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ / ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ applyBDGS2020@mfa.gov.bn ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เวลา ๑๖.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น บรูไนฯ) และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.gov.bn

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓ และเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบหุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Event Hall ๑๐๒ – ๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ

การแสดงที่ไม่เหมาะสมในงานเทศกาลประเพณีตลอดจนงานบุญต่าง ๆ

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลประเพณี ตลอดจนงานบุญต่าง ๆ ผ่าน ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม เกี่ยวกับการจัดงาน หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น การต่างกายของนักร้อง โคโยตี้ ซึ่งอาจเข้าข่ายลามกอนาจาร อันเป็นการบ่อนทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่งดงาม ตามแบบอย่างประเพณีไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ในการช่วยสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวัง มิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ในงานเทศกาลประเพณี ตลอดจนงานบุญต่าง ๆ