แจ้งช่องการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง แจ้งช่องการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 หน่วยงาน รายละเอียดดังแนบ

การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้วยจังหวัดฯ แจ้งเรื่อง การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๘ หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวน ๘ หน่วยงาน มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวน ๒๑ หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวน ๒๑ หน่วยงาน มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

วีดิทัศน์ชี้แจงการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563

 1. ภาพรวม มาตรฐานที่ 1-3 และข้อสังเกตที่ไม่ได้ระดับ 5
 2. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 1
 3. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 2
 4. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 3
 5. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 4
 6. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 5
 7. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 6
 8. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2
 9. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
 10. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
 11. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณาที่ 1
 12. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3
 13. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4
 14. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5
 15. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1
 16. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2
 17. มาตรฐานที่ 3 ตังบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 2
 18. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 4
 19. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4
 20. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5
 21. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6
 22. หลักการขับเคลื่อนและวิธีการเขียนรายงาน
 23. สรุปผลการกลั่นกรอง การประมวลผล

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการสำรวจผลการกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 (ด้านเศรษฐกิจ)

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการสำรวจผลการกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 (ด้านเศรษฐกิจ) โดยขอความร่วมือให้บุคลากรทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด ๑๙ โดยมีประกาศให้โรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก นั้น

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ณ สถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมากในแต่ละวัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกห้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น ๑๒๐ วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เช่น กรณีบัตรหมดอายุ วันบัตรหมดอายุ จะปรากฏบนหน้าบัตรเดิม ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการยื่นขอมีบัตรใหม่ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ ในห้วงระยะเวลานี้ สามารถยื่นคำขอได้ถึงภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับ และบัตรใบนั้นยังคงมีสถานะปกติ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ถือบัตรสามารถ ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ ยืนยันตัวตนในห้วงระยะเวลาขยายวันขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ และขอเปลี่ยนบัตร ในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ถือบัตรนำบัตรมาแสดง เพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยยังมิได้ไปดำเนินการขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตรในห้วงเวลานี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก Chip ของบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลได้ตามเดิม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก หรืออาจมีการปิดสถานที่ให้บริการทำบัตรดังกล่าวในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๔ หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๔ หน่วยงาน มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

การกำหนดเลขที่หนังสือของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท)

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท) มาเพื่อทราบ ดังเอกสารแนบ

แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ