ซักซ้อมการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1

ส่งมตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุวัสดุทดทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๓

เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๓ จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๓ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตราย และประเทศกลุ่มเสี่ยง (Covid-19)

การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

แจ้งกรรมการกำกับห้องสอบระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

“เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ ” สานฝันสู่งานศิลป์ 70″ (ร้อยเอ็ด เขต ๓)