รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุนริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำรายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดดังแนบ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563

สพฐ. ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบาน” ประจำปี 2563

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 โดยจัดทำคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที ส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแบ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โดยส่งผลงานไปยังสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพนธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)

ด้วย สพฐ. ร่วมกับ สสวท. มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ