คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทุนฝึกอบรม SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563”

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไย (Thai Competency Test) สำหรับช่าวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563

การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ 21