รายงานงบทดลอง

O24รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O20รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือนหรือไตรมาส

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (5 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (5 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563 ขอให้โรงเรียนมาออกใบเสร็จที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ รายละเอียดดังแนบ