ย้ายสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  แจ้งการติดต่อประสานงาน เนื่องจากสำนักงานเขตย้านสถานที่ตั้ง  เลขที่ ๗๗ หมู่ ๔ บ้านดอนแสลงพัน ถนนโชคชัย-เดชอุดม  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังแฟ้มแนบ  Fast B&W scan to a PDF file_1

แจ้งการรับการเบิกจ่ายตรง มกราคม 2560

รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ อบรมลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C. ที่สพป.อุดร เขต3

แจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอบรมลูกเสือ 3 ท่อน A.L.T.C. ที่สพป.อุดร เขต3

ดังเอกสารที่แนบ  อบรม 3 ท่อน อุดร เขต 3

ค่ายวิชาการนักเรียนเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อเตรียมการทดสอบ O-NET

>>> วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ จากโรงเรียนในเขตตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า อ.พยุห์ ประกอบด้วย ร.ร.บ้านโนนเพ็ก ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี ร.ร.บ้านสร้างหว้า ร.ร.บ้านโคกเพ็ก ร.ร.บ้านค้อยางปอ ร.ร.หนองค้า ร.ร.บ้านหนองออ และร.ร.บ้านเสมอใจหนองสะลาม มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕กลุ่มสาระหลักคือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ให้สูงขึ้น เริ่มดำเนินการอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม และ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.โนนเพ็ก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในเขตตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า จำนวน ๓๒ คนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้โดยมีนายบุญเลียน ศรีนารักษ์ รองนายก อบต.โนนเพ็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ และมีนายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผอ.ร.ร.บ้านโนนเพ็ก นายจริต ไพฑูรย์ รองนายก อบต.โนนเพ็ก นายพัฒนะ สุวรรณวงศ์ ปลัดอบต.โนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ”

new iconโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมแอมบัสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เปิดระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ปะหน้าโครงการสัมมนา

โครงการ ใบสมัคร ที่พัก จองโรงแรม

แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖

แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖   เนื่องด้วยทาง สพป.หนองคายเขต  ๑  ได้คืนเงินค่าเสื้อให้กับ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  แล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนมารับเงินค่าเสื้อคืน รับได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (รายชื่อโรงเรียนที่ค้างจ่ายเสื้อ  ๑. โรงเรียนบ้านเกาะ  ๒. โรงเรียนบ้านแวด ๓. โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) ๔. โรงเรียนมหาพุทธาราม  ๕.โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ ๖. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ๗. โรงเรียนบ้านขนวนสามัคคี     ๘. โรงเรียนบ้านเทิน) ดังเอกสารแนบ   คืนเงินค่าเสื้องานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขอความอนุเคราะห์ให้ สพป.ศก.เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อทราบและหากประสงค์จะขอรับสวัสดิการฯ ติดต่อขอรับตามแบบคำร้อง หนังสือดังแนบ ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ว๒๘๖    ส่งโดยตรงได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ

รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ.รอบที่๔ จำนวน ๙๙ อัตรา

>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๙ ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ ๔) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙๙ ราย ใน ๑๗ กลุ่มวิชาเอกประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกศิลปะ จำนวน ๑ ราย, กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๔ ราย, กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ ราย ,กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน ๑ ราย, กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๑ ราย,กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๙ ราย, กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ราย, กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๔ ราย, กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑๐ ราย, กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๖ราย, กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ราย,กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน ๕ ราย,กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒๑ ราย, กลุ่มวิชาเอกดนตรี จำนวน ๓ ราย,กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๑ ราย,กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๒ ราย และกลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน ๒ ราย และมีผู้สละสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น ๗ ราย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น.ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะกับผู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ก่อนที่จะไปรายงานยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และไปรายงานตัวยังสถานศึกษาที่ตนเองเลือกเพื่อที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูต่อไป

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพฯ