แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35

ชมรมพุทธศาสตร์สากล แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 35 และเชิญชวนโรงเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36

รายละเอียดตามแนบ

แฟ้มแนบ

คำสั่ง สพป.ศก.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จฯ

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๗๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินการอ่านออกเขียนได้ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มเมืองสวนสมเด็จ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< คณะกรรมการคุมสอบการอ่าน กลุ่มสวนสมเด็จฯ >>

หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รับอาสาสมัครโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา สมัครถึง 31 มี.ค.60

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ รร.ที่สนใจจะพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการทำงานร่วมกับ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา โดยส่งเอกสารใบสมัครโดยตรงไปที่ หน่วยสันติภาพฯ ถึงวันที่ 31 มี.ค.60 รายละเอียดแบบใบรับสมัคร ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์

 

https://www.peacecorps.gov/thailand/peace-corps-thailand/

 

 

จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ

>>> เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมนันทพันธ์ สพม.เขต ๒๘ อ.เมืองศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย ,นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และนายอำเภอ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เป็นทางการ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จะมีการจัดกิจกรรมพบปะวาระยามเช้าในลักษณะนี้เดือนละ ๑ ครั้ง โดยจะมีการหมุนเวียนหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการประสานความร่วมมือกันนอกรอบในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ(สพม.เขต๒๘ร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑-๔) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.เขต ๒๘ กล่าวให้การต้อนรับ และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒, เขต ๓, เขต ๔ และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Education รองรับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สื่อสารและเผยแพร่ ซึ่งมีความหลากหลายมิติ สามารถเข้าถึงสื่อได้หลากหลายช่องทาง อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่อในกลุ่มโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ผลการรับรู้ที่เป็นรูปธรรมสู่ผู้รับบริการ และประชาชนในทุกระดับ และเพื่อเป็นสื่อในการจัดอบรมสัมมนา ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย จึงขอความร่วมมือโรงเรียน ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยนำสื่อดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นสื่อในการจัดอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครู ประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education และอินโฟกราฟิกส์ที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานhttp://pr-obec.bloqspot.com/รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

<< เอกสารแนบ >>

ข่าวประกาศจาก สพท.สพม.

สพม. เขต 36 (1) สพม. เขต 36 สพม. เขต 26 (1)df สพม. เขต 26 สพม. เขต 28 สพม. เขต 6 สพม. เขต 24 สพป.อุ่างทอง สพม. เขต 6 (2) สพป.อ่างทอง สพป.มหาสารคาม เขต 1  สพป.ภูเก็ต สพป.มหาสารคาม เขต 1 (1) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สนง.ศึกษาธิการาจังหวัดลำพูน สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครนากยก สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ใบสมัคร สนง.จังหวัดสมุทรปราการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙

>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเมืองรักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ,ประธานกลุ่ม CEO คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.ในวิชาความสามารถด้านภาษา ,วิชาความสามารถด้านคำนวณ และวิชาความสามารถด้านเหตุผล พร้อมนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560

แก้ประกาศ

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มกลางกันทรารมย์

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายฯกลางกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯในพื้นที่ตำบลโนนสัง ตำบลหนองหัวช้าง รวม ๑๖ โรงเรียน รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑,๕๐๐ คน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาตามความถนัด ความสนใจและความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาจะช่วยให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทักษะด้านการกีฬาชนิดต่างๆตามความสนใจในระดับพื้นฐานเพื่อจะได้ต่อยอดหรือพัฒนาเป็นนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติในโอกาสต่อไป โดยจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจำนวน ๖ชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล ,วอลเลย์บอล ,เทเบิลเทนนิส , แฮนด์บอล ,เซปักตะกร้อและกรีฑา โดยมีนายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายฯกลางกันทรารมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 1,ด้านที่ 2

แจ้งกรรมการ ครั้งที่ 2 ปี 60