สำนักงาน กสจ.จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.

สำนักงาน กสจ. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๒๔-๒๕ มิ.ย.๒๕๖๐ กรอกใบสมัครก่อนวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< โครงการฝึกอบรม >>

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๐

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ หลักสูตร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< รายละเอียดหลักสูตรพัฒนา >>

 

 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้ข้าราชการครูในสังกัดกลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปวางแผนในการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ จำนวน ๑๖ โรงเรียน ข้าราชการครู จำนวน ๑๙๖ คน โดยมี นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นในทุกระดับ  เพื่อรับรางวัลพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยส่งประวัติและผลงาน ภายในวันที่ 30  เมษายน  2560 โดยศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.scisoc.or.th หรือ timsuksai.51@hotmail.com ตามรายละเอียดที่แนบ

แฟ้มแนบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้มาตรวจราชการ พร้อมทั้งประชุมคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมทางด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ และมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวสรุปรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และผู้แทนจากส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมประชุม ได้สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปตรวจเยี่ยมชมผลงานการจัดนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอทั้ง ๒๒ อำเภอ โดยมี นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ให้การต้อนรับ//////////////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต

เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ น.วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๖๖๐ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นำโดย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที และมอบนโยบายให้กับบุคลากร ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย////////

กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560

กศจ.ศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 39 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย.60 เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< ประกาศรับสมัคร กศจ.ศก. >>

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 กศจ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< ประกาศฯ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>

 

 

บัญชีตำแหน่ง ต่าง กศจ.ประสงค์ขอใช้บัญชี กศจ.ศรีสะเกษเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้งรายละเอียดการเลือกสถานศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือก ขอใช้บัญชีต่าง กศจ. และแจ้งให้มาเลือกสถานศึกษาเพิ่มเติม 24 มี.ค.60 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ บัญชีรายชื่อ

ขอความอนุเคราะห์ชำระเงินค่าสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี ๒๕๖๐

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  ได้จัดสรรสมุดบันทึกประจำวัน  สพฐ.  ประจำปี   ๒๕๖๐  ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งได้ล่วงเลยเวลามานานแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรุณาชำระได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สพป.ศรีสะเกษเขต ๑  ในราคาเล่มละ  ๑๕๐  บาท  ภายในวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐  ซึ่งทาง สพป.ศรีสะเกษเขต  ๑  จะได้นำส่งเงินให้  สพฐ.  ต่อไป  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้