ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มอบดอกไม้แสดงความยินดี

นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกชมรม เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ตรวจราชการโครงการ “เคาะประตูผู้รับบำนาญ”

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางกฤติยา นวลจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและกำกับการคลัง ๑ นางสาวบุศรินทร์ จันทินมาธร และนางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) โครงการเคาะประตูผู้รับบำนาญของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถอนุมัติให้จ่ายเงินบำนาญให้ทันในเดือนตุลาคม โดยมี นางสาวจิติมา ศุภพิตร คลังจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ บุษบงก์ นายสุเทพ ศรบุญทอง นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรด้านการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// บุญช่วย รอดเนียม-ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมอบรมโครงการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายทวีศักดิ์ สังวัง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีกด้วย

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ ๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๑ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ จากสถานศึกษาในเขตอำเภอกันทรารมย์ โนนคูณ และน้ำเกลี้ยง เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๖ คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC Data Mangement Centre) บันทึกข้อมูลและวางแผน การจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ซับซ้อน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นางสาวสิตา โค้วคูณกุล นายสำราญ สาระมู นายณัฐวุฒิ กรไกร และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้///////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

รร.อนุบาลกันทรารมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 อัตรา ถึง 28 พ.ค.60

รร.อนุบาลกันทรารมย์ แจ้งประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 23 – 28 พ.ค.60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< รายละเอียดประกาศฯ >>

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศย้ายผู้บริหารบ้านหนองแก้วประกาศย้ายผู้บริหารบ้านหนองแก้วด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  มีตำแหน่่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 1 ตำแหน่ง  จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา   ภายในวันที่  24  พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7  มิถุนายน 2560  รายละเอียดตามแฟ้ประกาศตำแหน่งว่างบ้านหนองแก้วสำโรงมแนบ

ขอเชิญครูผู้สอนคณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebar

ด้วยคณะ คุรุศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GeoGebar ในวัรที่ 10-11 มิ.ย. 2560 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารหอสมุด) ชั้น 5 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ครูสอนคณิตศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการดังกล่าว ส่งใบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรม ตามรายละเอียดและเอกสารที่แนบมานี้  เอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live Saving) หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 พ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live Saving) หลักสูตรระยะสั้น 1 วัน ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน ระหว่างวันทที่ 20-21 พ.ค.60 โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตในปัจจุบันและที่ผ่านมา นับเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และมีผลกระทบกับผู้ปกครองที่ประสบปัญหาบุตรหลานจมน้ำเสียชีวิตเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้มีนโยบายในการแก้ปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตในทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้นในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาและเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในครั้งนี้ ได้ตั้งใจในการฝึกหัดทักษะให้มีความรู้ ความสามารถ และขอให้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และแนะนำเพื่อนให้ระมัดระวังการเดินทางไปในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นอันตราย จงระมัดระวังให้มากขึ้นด้วย//////

กศจ.ศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน ๔๒ อัตรา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ บุญปอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน ๑๑ กลุ่มวิชาเอก จำนวน ๔๒ อัตรา ประ กอบด้วย กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๔ อัตรา กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา และกลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา นั้น ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มารายงานจำนวนทั้งสิ้น ๓๑ ราย สละสิทธิ์ จำนวน ๑๑ ราย คือวิชาเอกประถมศึกษา ๒ ราย วิชาเอกคณิตศาสตร์ ๔ ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๒ ราย และวิชาเอกภาษาไทย ๓ ราย////////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว