ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานซีมีโอ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง  Programme  Office  ll  (Evaluation)  ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  โดยคุณสมบัตรของผู้สมัคร  จะต้องมีอายุระหว่าง  ๓๕ – ๕๖  ปี  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก  มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาการศึกษา  วิทยาศาสตร์  หรือวัฒนธรรม  อย่างน้อย  ๕  ปี  รวมทั้ง  มีความรู้  และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๑  ขอความร่วมมือสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://academic.obec.go.th/web/hom  และส่งใบสมัคร  พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ทางอีเมล์ที่  ed.sci2016@gmail.com  และส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ไปที่  สถาบันวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  อาคาร  สพฐ.๓  ชั้น  ๗  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐  ภายในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เพื่อดำเนินการต่อไป

เอกสารแนบ

จังหวัดศรีสะเกษ จัดประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๔๖๐ ในระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๙ โครงงาน ซึ่งมีสถานศึกษาจากสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ สังกัด อบจ.ศรีสะเกษ และสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งโครงงานนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดในระดับภาค จำนวน ๕ ประเภท คือ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงงาน คณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันทีที่ ๑๗-๑๘ ส.ค.๒๕๖๐ เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////

แจ้งกำหนดการรายงานตัว ครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศก. รอบที่ 6 วันที่ 3 ก.ค.60

ศธจ.ศรีสะเกษ แจ้งกำหนดการรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ รอบที่ 6 จำนวน 34 อัตรา 7 วิชาเอก ในวันที่ 3 ก.ค.2560 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยชมพู ชั้น 3 สพป.ศรีีสะเกษ เขต 1 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< กำหนดการรายงานตัว >>

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สู่การปฏิบัติ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็ว และมีทักษะในการบวก ลบ คูณ และหารแบบอินเดีย (เวทคณิต) ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนในสังกัดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ครูสามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการ เทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้จริง และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ และการนำไปใช้ขยายผลในโรงเรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ แก้โจทย์ปัญหาได้คล่องขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์ที่มีค่าพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อบรมระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ครูโรงเรียนที่เป็นแกนนำในการใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย จากโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต และโรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)///////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารปฐมวัย ร.ร.บ้านหนองกุงสนามชัย อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๙.๒๙ น.วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารปฐมวัย สำนึกรักบ้านเกิด ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคเงินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาด ๒๐x๒๗ เมตรจนแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๔๔,๗๗๔ บาท สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๑๔๑ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คนโดยมี นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมี นายสมชาย นามวิลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พงษ์เพ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ นายสมชาย ราษี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านหนองกุง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕๘ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน สามารถดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายณัฐพล แป้นนอก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้///////ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล ที่ผ่านการประเมินความยั่งยืน จำนวน ๑๗ โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ  จำนวน ๑๒๗ โรงเรียน พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุจริต ให้กับโรงเรียนบ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ที่ได้คะแนนเต็มในแต่ละด้าน จำนวน ๗ ราย และพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๘ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท//////////

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ด้วย  กรมบัญชีกลางแจ้งการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  เพื่อสามารถใช้ฐานข้อมูลในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรงและสิทธิประโยชน์อื่น  จึงขอให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เข้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว  หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้จัดส่งเอกสารประกอบการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่  30  มิถุนายน  256060-06-118

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม/ฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม ดังนี้

  1. สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จำนวน 2 หลักสูตร
  2. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

รายละเอียดตามลิงก์แฟ้มแนบ