แจ้งข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการที่มีความเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์และมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีแรงบันดาลใจในการเรียน เพื่อเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการดำรงชีวิต จึงขอแจ้งข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการที่มีความเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์และมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้รายงานตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ทาง E-mail : sunha4@outlook.com ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์

เอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ระดับการศึกษาปฐมวัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด จำนวน 258 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สำหรับวิทยากร ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างได้ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งก่อนการอบรม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ประกาศรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  จำนวน 3 ตำแหน่ง  จึงขอให้ผู้ประสงค์ย้ายได้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้60-09-076

แจ้งโรงเรียนรับเช็คเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงานอาชีพฯ (งบจังหวัด)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโรงเรียนรับเช็คเงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงาน           อาชีพฯ (งบจังหวัด) รายละเอียดแนบ

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2560

ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2560 หลายโครงการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูรยละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2”

ด้วย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2” จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีถือจ่าย และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ซึ่งมีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุในระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๙ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู งานด้านการเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณและวิชาชีพครู แนวทางการพัฒนาตนเองในการทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ด้วยระบบ TEPE Online รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูให้พัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพต่อไป อบรมระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายนิสิต รังสี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวธัญลักษณ์ แก้วเนตร เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายศรณรงค์ นิลสาลิกา ผู้อำนวยการศาลปกครองนครราชสีมา นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และคณะ โดยมี นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน/////////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ บูรณาการค่านิยม 12 ประการ สู่การสร้างโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ บูรณาการค่านิยม 12 ประการ สู่การสร้างโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สำหรับ  วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศึกษานิเทศก์ Roving Team ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัดโดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญบำเพ็ญทานบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2560 ที่วัดบ้านโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การทำบุญบำเพ็ญทานบารมี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอโนนคูณ นายชาติชาย เลขาตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มบูรพาโนนคูณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๘ คน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายธีระวัฒน์ ทองใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก นางวันดี พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ นายคำพอง กาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ นายสมจิต สงสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย นายสุชาติ เทสันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาง และคณะ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว