ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมลงพื้นที่กับ ผวจ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบความเรียบร้อยงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อย ก่อนงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ//////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ//////////

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ด้วยในวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ดังนั้น รัฐบาล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม จึงได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดคำขวัญขึ้นในทุกจังหวัด

การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานถวายพวงมาลัยคล้องพระกร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ เหล่ากาชาด ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้////////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๓๙ น.วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้ง พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธนินท์ธร ศรีขาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูเนิน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ สำหรับยอดเงินกฐินพระราชทานของ สพฐ.รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๕๗๑,๘๔๓ บาท และยอดรวมของพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๘๑,๒๒๓ บาท///////////

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

งบทดลอง ก.ย.60

 

รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานวางดอกไม้จันทน์)

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานวางดอกไม้จันทน์) พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานวางดอกไม้จันทน์) จำนวนประมาณ 500 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ จากนั้น นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ.ได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผอ.สพท.ทั่วประเทศ และผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป. สพม.โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ////////

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราการในสังกัด ขอให้สถานศึกษารวบรวมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จัดส่งไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นอย่างช้า รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ