ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี นายสำเริง สำนักนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย/////

ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ณ วัดใกล้เคียง

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า กรมการศาสนา ได้ขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงามภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและกระตุ้นเตือนให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมสืบไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ที่วัดใกล้บ้านอย่างพร้อมเพรียงกัน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256 – 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ และอำเภอยางชุมน้อย เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน///////

 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่สนามกีฬาหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งประเภทกีฬาทั่วไป ประกอบด้วย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองผู้บริหาร เปตองชาย เปตองหญิง ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย ชักคะเยอทีมผสม วิ่งผลัดกระสอบ ตีกอล์ฟ และเตะปี๊บ///////

รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2560 (เพิ่มเติม)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560          เพิ่มเติม จำนวน 10 โรงเรียน รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามแฟ้มที่แนบนี้61-01-047

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(เพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้นบัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-01-046

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์////////

ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ถึง วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑

ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรชิงทุนการศึกษา ถึง วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< หนังสือโครงการ >>