ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

“คณะคุรุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑/NACE 2018 :สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นยั่งยืน”  รายละเอียด

 

คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาให้มีคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ประกาศคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำสนามประกอบด้วย ฐานจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ฐาน ประกอบด้วย ฐานบันไดลิง ฐานบันไดเชือก ฐานปีนปุ่ม ฐานคานทรงตัว ฐานไต่ต่างระดับ ฐานกระดานลื่น ฐานลานเล่านิทาน ฐานสระหัดเด็กน้อย ฐานห้องสมุดลิง ฐานวารีแปลงร่าง ฐานวิศวกรน้อย ฐานมุมธรรมชาติ ฐานชิงช้า ฐานทรายสร้างสรรค์ ฐานแปลงผักปลอดสารพิษ ฐานซอกซอนใยแมงมุม ฐานเจ็ดสะพานเคอนิกส์เบิร์ค ฐานจับ ตัก ตวง เท ฐานนักโบราณคดีน้อย และฐานไหลไปไหนนะ (ฤกษ์ดีน้ำไหลริน) ในการดำเนินการจัดทำสนามเด็กเล่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนได้เล่นอย่างสนุกสนานตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เด็ก ๆ เกิดความสุข เกิดจินตนาการจากการเล่น เด็กจะเกิดการเรียนรู้และเมื่อเกิดความสำเร็จ จะทำให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุข ภาคภูมิใจและอยากที่จะเล่นซ้ำ ซึ่งคือ วงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๗๙๘ คน ข้าราชการครู จำนวน ๓๙ คน โดยมี นายสรวิทย์ นามวงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และมี นายนวลใจ บุษบงก์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายชาติชาย นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่ม CEO ยางชุมน้อย นายเสริมพงษ์ บุษบงก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสถิตย์ สีหะวงษ์ อดีตศึกษานิเทศก์ นายกฤษณา โมคศิริ ศิลปินจิตอาสา (ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย) นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายทองคำ จันทร์โสภา นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม CEO ยางชุมน้อย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนคำเสนอของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนคำเสนอของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และคณะกรรมการจัดทำแผนคำเสนอของบแลกเป้า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

ตามที่มีข้าราชการครูฯส่งคำร้องขอย้ายเพื่อมาดำรงตำแหน่่งสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2561 ไว้แล้วนั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งคำร้องดังกล่าว  หากตกหล่นหรือมีความคลาดเคลื่อน  กรุณาแจ้งโดยตรงที่นางสรัญญา  เถาว์บุญ 087 2417885 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว สพป.61-01-105จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  มีตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) จำนวน 3 ตำแหน่ง  ประสงรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ61-01-104

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ในวันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 61 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จ.นนทบุรี ขอเชิญลูกจ้างส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ด้านบุคลกรเข้าร่วมประชุมเสวนา ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

ด้วย ม.เทคโนโลยีสุระนารี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการจัดการเรียนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ 2. หลักสูตรการจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของ PLC ขอเชิญผู้ที่สนใจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดค่ายวิชาการนักเรียน เพื่อเตรียมการทดสอบ NT กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง และโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๓ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเสรี กาหลง นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูในกลุ่มครือข่ายฯ โดยมี นายไพบูลย์ บุตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) ในนามตัวแทนครอบครัวตำบลซำ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรณรงค์ หนองคู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ในนามผู้แทนของ นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ นายธนวัฒน์ ประจักจิต กำนันตำบลซำ นายหนูชิต รจนัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ในนามประธานกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ นางราชมสลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///////

รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕ ด้วยวิธี e-Bidding

รร.อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎณ์รังสรรค์)  อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล.๕๕ ด้วยวิธี e-Bidding ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางระบบจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ