หนี้ธนาคารออมสินสาขาขุนหาญ เดือน มี.ค.61 ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายให้ โปรดชำระอง

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหนี้ธนาคารออมสิน สาขาขุนหาญ เดือน มี.ค.2561 ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายให้ โปรดชำระเอง ขอโทษที่ระบบโหลดหนี้คลาดเคลื่อน รายละเอียดดังแนบ

การจัดทำและส่งคลิปวีดีโอ รายการ “พุธเช้า” ข่าว สพฐ.

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดรายการ” พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธ โดยแบ่งการออกอากาศเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. และช่วงที่ ๒ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DL TV ช่อง ๑๔, OBEC Channel, VDO Conference, เว็บไซต์ www.obectv.tv เพื่อเผยแพร่ข้อมูลถึงผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดทำและส่งคลิปวีดิโอ ความยาว ๓ – ๕ นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรมการเรียนรู้ ภาพยนตร์สั้น และกิจกรรมตามโครงการ (เอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้) เพื่อเผยแพร่ในรายการ “พุธเช้า” ข่าว สพฐ. โดยสามารถจัดส่งลิงค์ผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากผลงานได้รับการคัดเลือกให้ออกรายการ “พุธเช้า” ข่าว สพฐ. จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ต่อไป

เอกสารแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวเหล่า เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ เพื่อให้กำลังใจคณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ “ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮ่วมแฮงพัฒนา”

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรมสภากาแฟ “ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮ่วมแฮงพัฒนา” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก และในเดือนเมษายน 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ และปรึกษาหาแนวทางในการขับเคลื่อนบูรณาการการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป///////

โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลากรในสังกัดส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในโครงการหรือเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทความทางอีเมล์ ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ในระบบถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 / 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการ 2. นายทัศพงษ์ พรมทา กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 3. นายเกียรติศักดิ์ บุญกันหา กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 4. นายอนุศักดิ์ พันธุ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล 5. นายวัฒนะ ทองสุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย 6. นายพร บุญนำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 7. นายอุดม โพธิ์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 8. นายสุรชาติ ทอนศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 9. นายสมโภช หลักฐาน กรรมการและเลขานุการ////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๑๐๕ คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน ขอขอบคุณ นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) และคณะครู นักเรียน ที่ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนามแท่ง เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนามแท่ง กลุ่ม CEO ฟากมูลกันทรารมย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๙๘ คน ข้าราชการครู จำนวน ๗ คน โดยมี นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน/////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนในสังกัดที่ไปคว้าเหรียญรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จำนวน ๒๕ กิจกรรม ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้////////