โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการจัดทำโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดศรีสะเกษ  ในระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้ทราบและดำเนินการต่อไป  รายละเอียดดังแฟ้มแนบ  แฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤษภคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 126 ราย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงานความดี เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสาธารณชน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการ เพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความชอบในการทำคุณงามความดี และการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดมา จึงเป็นสิ่งที่มีค่า และเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ตลอดจนวงศ์ตระกูลของผู้รับที่มีความภูมิใจ จึงขอให้ข้าราชการมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ช่วยกันปกป้องสถาบัน และน้อมนำแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การพัฒนาชาติบ้านเมือง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤษภคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 126 ราย เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงานความดี เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและสาธารณชน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการ เพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความชอบในการทำคุณงามความดี และการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดมา จึงเป็นสิ่งที่มีค่า และเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ตลอดจนวงศ์ตระกูลของผู้รับที่มีความภูมิใจ จึงขอให้ข้าราชการมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ช่วยกันปกป้องสถาบัน และน้อมนำแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่การพัฒนาชาติบ้านเมือง///////////

แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดแนบ

การประชุมทางไกล Citizen Feedback

ตามที่สำนักงานเขตฯแจ้งการประชุมทางไกล (Conference) เกี่ยวการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการภาครัฐ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ประชุมทางไกล  ณ สถานศึกษาทุกสถานศึกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบนี้61-05-079

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์

เรื่อง การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 2561
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นั้น

ขณะนี้สถานศึกษาให้ความสนใจส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต  ประจำปี  2561  ครบจำนวน  200  คนแล้ว  จึงปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ขอขอบพระคุณค่ะ

สอบถามโทร.  086-4616473  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร (เพิ่มเติม)

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุต รายละเอียดดังแนบ

แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการการศึกษาของบุตร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานเบิกจ่าย) แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิ การการศึกษาบุตร รายละเอียดดดังแนบ

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการประเมินผลงาน

คัดเลือกวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิสพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินผลงาน

เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.

สพป.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 (DMC) ประกอบด้วย อำเภอเมือง และอำเภอพยุห์//////