รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

๑.โครงการ “องค์กรคุณธรรม”

โครงการองค์กรคุณธรรม

โครงการที่ 1 หมายเลข 1รายงานผลองค์กรคุณธรรม

โครงการที่ 1 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61

๒.รายงานผลสอบ O-NET

๓.งานการสอบแบบ PISA

คำสั่ง ศูนย์ PISA

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์ PISA

ระบบสอบออนไลน์ PISA

๔.โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre O-NET)

๕.โครงการ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT) ปีการศึกษา 2560

โครงการที่ 30 หมายเลข 1

โครงการที่ 30 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61

๖.โครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นป.2, 4, 5 และ ม.1,2

โครงการที่ 31 หมายเลข 1

โครงการที่ 31 หมายเลข2_แบบเขียนกระบวนการและผลนิเทศ61 – Copy

๗.โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โครงการ 32 หมายเลข 1

โครงการที่ 32 หมายเลข 2

รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

คณะทำงาน

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ปก

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง รับการประเมิน เพื่อขอเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสง่า ศรีราม ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อขอเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายนายอุมัธ สวาหลัง ว่าที่ ร.ต.สุทิน ทองปั้น นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ร.ต.ท.หญิงมลฤดี พลเดชา และนางสาวสุพัตรา สีลาพร ได้ตรวจประเมินโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอเข้ารับการประเมินโรงเรียน เพื่อขอเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ และผ่านการประเมินในระดับดีเด่น (รอบประเมินเอกสาร) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อออกประเมินเชิงประจักษ์ ซึ่งโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การจัดการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดแหล่งเรียนรู้ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพทางการเกษตรภายในโรงเรียนที่ปลอดสารเคมีตกค้างป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้โครงการอาหารกลางวันนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ฐาน คือ การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงหอยนา การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงเป็ด การปลูกกล้วยน้ำว้า การทำนา การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำปุ๋ยหมัก และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยมีการจัดการที่ดีในการดูแลกระบวนการเตรียมอาหาร การประกอบอาหาร การปรุงอาหาร การดูแลสถานที่ในการรับประทานอาหาร ภาชนะ วัสดุอุปกรณ์ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ตลอดจนจัดการงบประมาณถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย มีภาวะโภชนาการที่ดีสมวัย ส่งผลให้โครงการอาหารกลางวันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย ที่ว่าร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางกาญจนา คำเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นายเชย แจนโกนดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมิน และพาเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในครั้งนี้////////

การประชุมอบรม ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)

การประชุมอบรม ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ

PowerPoint_LTeacher_180261

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้า

No.2 บรรยาย ว 22 (ท่านรอง )

No.3 บรรยาย ว 22 (ผชช.)

ขั้นตอนการรับบริการแบบ One Stop Service สพป.ศก.๑

ขั้นตอนการรับบริการแบบ One Stop Service สพป.ศก.๑

ลำดับขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนประวัติ

เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัตร ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โดยมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมด้วย นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน ๑,๑๖๑ คน ซึ่งผลการติดตาม โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปด้วยดี และขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ///////

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนครูปฏิบัติงานสอนระหว่างกัน โดยครูเกาหลีเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครูไทยจะเข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสาธารณรัฐเกาหลี

การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่ครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำใบสมัครส่งไปยัง สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหากผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ ขอให้ลงนามอนุญาตเบื้องต้นในเอกสาร ทั้งนี้ ให้จัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางอีเมล์ Relationsgroup@hotmail.com โดยผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และหากผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ชั้น ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 70 โรงเรียน ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอพยุห์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ประกอบด้วย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอโนนคูณ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน///////

แจ้งการปักหมุดตามโครงการ Citizen Feedback

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งการลงทะเบียนเพื่อรับ Username &Passwordโครงการเลิิกเอกสาร/Citizen Feedback  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่าจากการตรวจสอบพบสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการปักหมุดสถานที่ราชการ จำนวน 77 แห่ง ดังรายชื่อที่แนบ  จึงขอให้สถานศึกษาใดที่ขอรับUsername & Password แล้วเร่งดำเนินการปักหมุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพปักหมุดส่งถึงสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป (หากไม่สามารถขอUsername & Password ให้ประสานเบอร์ 02-612606)

<<รายชื่อสถานศึกษา>> 

<<คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน citizen>>

<<คู่มือการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการสำหรับ Android>>

<<คู่มือการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการสำหรับ ios>>

ตัวอย่างที่ต้องส่งสำนักงานเขตฯ