ขอเชิิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา “ปฏิบัิตการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก

สพฐ.  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจนำคณะผูู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน เข้าชมนิทรรศการและร่วมฟังเสาวนา  “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561  ดังรายละเอียด  ถ้าหลวง

การมอบทุนการศึกษาของชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจ สมัครขอรับทุนการศึกษาของชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561

รายละเอียด ว3132

แจ้งกรณี ไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 10 วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งกรณี ไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 10 วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้  รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมการจัดทำ Google Classroom และแบบทดสอบออนไลน์

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครู เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับสากล (PISA) โครงการห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ google Classroom และแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๖๙ โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ google Classroom และแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และทดสอบความรู้ที่ได้หลังจากการเรียนในห้องเรียน สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสำราญ สาระมู นายณัฐวุฒิ กรไกร และคณะ โดยมี นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////

การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561  ผ่านทางเว็ปไซต์   http://nispa.nccd.go.th  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เท่านั้น

บท.กรอกข้อมูล ว3162

การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ)

เรื่องอนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ(ผจ.ปน.มืออาชีพ) ระหว่างวันที่ ๔-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑  หนังสือแนบ  อ.พยุห์ อ.วังหิน อ.โนนคูณ2  อ.น้ำเกลี้ยง  อ.เมืองศรีสะเกษ  อ.โนนคูณ  อ.ยางชุมน้อย  อ.กันทรารมย์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการจัดสรรและโอนมา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการจัดสรรและโอนมา โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่ได้รับงบประมาณปี 2561 แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 2561

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค.61

ด่วน แจ้งให้ครู ICT ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าทดสอบออนไลน์ ในวันที่ ๒๔ สค.๖๑

ด่วน แจ้งให้ครู ICT ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ เข้าทดสอบออนไลน์ ICT Test รอบ ๒ ผ่านอีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ ๒๔ สค.๖๑ ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เท่านั้น รายละเอียดตามแฟ้มแนบ


<< รายละเอียดแฟ้มแนบ >>

 

ตัวอย่าง การส่งเอกสาร หลักฐาน ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณี สำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งตัวอย่างการส่งเอกสาร หลักฐาน ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณี สำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ