ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 4411

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (งานบัญชี) แจ้งจัดสรรค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  เอกสารดังรายละเอียดแนบ

แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 4

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 4  เอกสารดังรายละเอียดแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaing Day สำนักงาน ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ได้รวมพลังบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบริบทในที่ทำงาน (Big Cleaing Day) ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ภายในปี 2564 “คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ” “Excellence With Compression and Quality” โดยมีค่านิยมร่วมกัน คือ “คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ” “With No Limit of The Quality, The Standard Always Gets higher.” และภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “รวดเร็ว เป็นธรรม มาตรฐาน” “Service With Quickness, Justice and standard” ซึ่งบุคลากรทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจ เดินทางสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ “เขตหนึ่งต้องเป็นหนึ่ง” “Area One Must Be Number One”//////

 

กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม ๔ H” และงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองพระธาตุเรืองรอง ซึ่งมีโรงเรียนภายในกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในครั้งนี้ จำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มฯไปเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นายสมสุข สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง พระธาตุเรืองรอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายเอกอมร ใจจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พร