การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รายละเอียดตามแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยตลอดรัชสมัย พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากนานาอารยะประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส ทรงริเริ่มให้มีระบบสาธารณูปโภค การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ทรงพัฒนาทางด้านการคมนาคม มีการเดินรถไฟ ทรงส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา และด้านอื่น ๆ อีกนานัปการ และได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

ประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) สำหรับเด็กปฐมวัย เอกสารตามแฟ้มแนบ ที่ศธ.0517.23/ว01028

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ

ขอประชาสัมพนธ์โครงการประกวด “คร D7Days” สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย  เอกสารตามแฟ้มแนบ  ที่ ศธ.04216/ว1441

ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โดยให้ข้าราชการครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุปี 2559 เข้าร่วมประชุมวันที่วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 และข้าราชการครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุปี 2560 เข้าร่วมในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เอกสารตามแฟ้มแนบ ที่ ศธ.0572/ว589

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018”

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 “SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ

สพฐ. แจ้งเรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ  มาเพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังเอกสารแนบ  (เอกสารแนบ) 

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน 2563 สำหรับโรงเรียน

คู่มือเตรียมการขอตั้งงบลงทุน2563สำหรับโรงเรียน

คำขอตั้งครุภัณฑ์และรายละเอียด

โปรแกรมคำนวน ประมาณราคา ปร4 ปร5 ปร6