สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ และในเวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องภัยคุกคามและรู้เท่าทันโทษ พิษภัยของยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอวังหิน อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอพยุห์ จำนวน ๓๔ โรงเรียน ๒๗๒ คน เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในหลากหลายกิจกรรม เช่น การดำเนินการจัดทำค่ายทักษะชีวิต โดยเฉพาะกิจกรรการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงต่อยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันภัยยาเสพติด ลูกเสือกับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งลูกเสือที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติหน้าที่เป็น “สายตรวจ” ภายในโรงเรียน ตรวจตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในและรอบสถานศึกษา สอดส่องดูแลพฤติกรรมการเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีนางนวพร ทองสมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ ในนามผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะวิทยากร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้////////

แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูล

ตามที่สพป.ศรีสะเกษเขต1ประชาสัมพันธ์การส่งคำร้องขอย้ายประจำปี2562ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่11-29มกราคม2562นั้น บัดนี้การส่งคำร้องได้สิ้นสุดแล้วจึงขอให้ผู้ส่งคำร้องตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของท่านหากคลาดเคลื่อนตกหล่นให้ประสานโดยตรงที่นางสรัญญา เถาว์บุญ 087-2417885 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลอง เดือน ม.ค.62

การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย ในปี ๒๕๖๒ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประมาณ ๘,๐๐๐ ราย ต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อมิให้กระทบต่อการประกอบวิชาชีพและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 การมาติดต่อราชการอาจไม่สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารที่แนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนและเปิดป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน รั้วโรงเรียน และพิธีเปิดป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก” โดยมี นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ พร้อมด้วย นายทวนทอง พงษ์จันโอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขาดอนแก้ว ประธานกลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ นายคำพันธ์ บุญโฮม ประธานคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนคูณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และชาวบ้านโนนค้อ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยา) ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 / 29 (ปรับปรุง) อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 2,998,000 บาท และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 340,000 บาท จากคณะผ้าป่าศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชน สำหรับโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 271 คน ข้าราชการครู 23 คน โดยมี นายคำพร แก้ววิเศษ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 ก.พ.2562 ณ สนามกีฬา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สพม.เขต 28 และ ศธจ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน มีดังนี้คือ วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง เปตองผู้บริหาร กินวิบาก ประเภทผสม ชาย – หญิง ตีกอล์ฟมะเขือยาว ประเภทเดี่ยว – หญิง วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ประเภทผสม ชาย 3 คน หญิง 3 คน และปิดตาตีปี๊บ (ผู้บริหาร)///////

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคลากรและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคร่ื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริ่งของหน่วยงานราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(กรณีเพิ่มเติม)

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(กรณีเพิ่มเติม)ให้กับโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับดังแฟ้มที่แนบนี้