การบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” วันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ขอรายงานผลการปฏิบัติ การบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย กลุ่ม 7B มทบ.22 รายละเอียดดังนี้

1. เมื่อ 24 เม.ย. 62,ห้วง 09:00-11:30 น.
2.สถานที่ : อาคารหอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จว.ศ.ก.
3.ผู้ปฏิบัติ : จำนวน 9 นาย
3.1 พ.อ.กล้าณรงค์ วิสุตกุล รหัส 2A-083
3.2 นายบุลากร ขอจงดี รหัส 2A-165
3.3 นาย กวีวรรณ วรรณทวี รหัส 2A-211
3.4 ว่าที่ ร.ต.กีรติ กุลบุตร รหัส 2A-231
3.5 ว่าที่ ร.ท.บุญชุบ หลั่งทรัพย์ รหัส 2A-241
3.6 นายไมตรี สายจันดา รหัส 2A-312
3.7 น.ส.วันเพ็ญ หาญเสมอ รหัส 2B-073
3.8 น.ส.กษมน ลือนาม รหัส 2B-163
3.9 น.ส.สุภาพร กุคำใส รหัส 2B-202

4. การปฏิบัติ : บรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
4.1 ขรก.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 1,400 นาย
4.2 ขรก.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 150 นาย
4.3 รวมทั้งสิ้น 1,550 นาย
4.4 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีฯ
5.ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  1. ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี

ศรีสะเกษจัดกิจกรรม “สภากาแฟเช้า” เพื่อพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟเช้า” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิด และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และในเดือนพฤษภาคม 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟเช้า” ครั้งต่อไป//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทอง นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกัน  การทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล และนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการที่สำคัญให้กับบุคลากรได้รับทราบ ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการตามปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

รายงานงบทดลอง มี.ค.62

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก สกจ.

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก สกจ. ประจำปี 2561 เมือวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคอนเวนเช็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็น กรุงเทพมหานคร

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อเตรียมการพัฒนาบุคลากรคุณธรรมนำสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2562 เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟเช้า” ประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 / 2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 24 เมษายน 2562 และเพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผ่านระบบทางไกล Video conference จากนั้น ได้มอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////

สมาคมฟื้นฟูคนพิการ อ.กันทรลักษ์ ขอเชิญชมการแสดงละครลิงการกุศล 25 พ.ค.62

การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

เมื่อเวลา 09.19 น.วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ และมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อารธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจิมใบพลู เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระเถราจารย์ พระเถราจารย์ทำพิธีดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้น ได้ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนด และปิดฝาคนโทให้สนิท พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และเบิกแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 ซึ่งแว่นเทียนมี จำนวน 3 แว่น และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์ แล้วกวัดแว่นเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก ส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้ว คนสุดท้ายส่งแว่นเทียนให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียนเป็นเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกขึ้นรถประจำตำแหน่ง ขบวนรถออกเดินทางจากวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ไปกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ ต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////

การประกวดหนังสั้นและแอมิเนชั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ ขอประชาสัมพันธ์การการประกวดหนังสั้นและแอมิเนชั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ แก่นักเรียน สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 1พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ