ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ”

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ” ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562/////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพิ่มศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวม 258 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเวศ มณีภาค ข้าราชการบำนาญ นายทันใจ สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นางอุตรี เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเหล่า นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ นางกาญจนา คำเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง และ นางประไพ บุระกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ได้ตั้งงบประมาณ ประจำปี 2557 สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา หัวละ 20 บาท โดยจัดสรรให้กับนักเยน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบทุกคน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ประกอบกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04282 / ว ๒๖๘ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำกับ ติดตาม ประเมินผล ดูแล ให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จึงได้จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนขึ้นในครั้งนี้////////

การประชุมสัมมนาวิชาการ

แจ้งการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ส่งเสริการยกระดับวิทยฐานะ ในระดับเชี่ยวชาญ ทำวิจัยอย่างไรให้ถูกใจผู้ประเมิน เอกสารตามแฟ้มแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “กำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กำหนดจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เพื่อให้องค์กรภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง เป็นแนวร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี” ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่วัดบ้านเพียนาม ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง ข้าราชการครู นักเรียน ร.ร.บ้านเพียนาม และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านเพียนาม ซึ่งเป็นวัดที่ 3 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระครูสิริปริยัติการ เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดบ้านเพียนาม ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตน ตั้งสัจจาธิษฐาน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด จนนำไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดในอนาคต/////

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทวีศักดิ์ สังวัง ผอ.ร.ร.บ้านโพนแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา ใน จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมี นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ตัวแทนจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สพม.เขต 28 ศธจ.ศรีสะเกษ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  

นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่า ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.61 จำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม การพัฒนาที่เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิกและสังคม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  ระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สาย A มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  จำนวน 40 ทีม สาย B มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 40 ทีม ระดับมัธยมศึกษา  มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 30 ทีม และระดับอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 6 ทีม รวมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 116 ทีม สำหรับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่และเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่และเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท ส่วนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และไม่ได้รับรางวัลใด ๆ จะมีเงินสนับสนุนทีมละ 500 บาท

ทางด้าน นายทวีศักดิ์ สังวัง ผอ.ร.ร.บ้านโพนแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยได้จัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นแห่งแรก ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” โดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  เป็นนายทะเบียนพระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมใหญ่และมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ช่วยเหลือตนเอง และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ จึงได้อนุมัติงบประมาณ  จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ขึ้น ต้องขอขอบคุณ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ผอ.สพป. / สพม.ทั้ง 5 เขต ที่ได้อนุเคราะห์บุคลากรมาออกข้อสอบ ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ที่จัดชุดการแสดงของนักเรียนมาให้ชม  ผอ.สวท.ศรีสะเกษ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ และอีกหลายภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ขึ้นในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

แจ้งโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ***ธนาคารกรุงไทย โอนวันที่ 23 ส.ค.2562 ต่างธนาคารจะโอนวันที่ 27 ส.ค.2562 เอกสารดังแนบ

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) จากงบค่าเช่า Inter net ในการจัดสรรครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

แจ้งแบบฟอร์มบักทึกข้อมูล โรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีครูผู้สอนจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่รับผิดชอบการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน รวม 65 คน เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 โดยมี นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินงานตามโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีสมรรถนะในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551) และปรับปรุงพุทธศักราช 560 ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ คือ พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมให้ครูได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือชั้นที่ตนเองรับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนำสู่การวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด