สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรม (NEW DLTV)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด ๒๕๘ โรงเรียนในสังกัดเข้าอบรมในครั้งนี้  โดยมีคณะวิทยากร สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นายพิทักษ์  บุญมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล นายสำราญ สาระมู เจ้าพนักงานธุรการ และ นายณัฐวุฒิ  กรไกร ครูธุรการ ###DL-ICT###

ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ด้วยมหวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีและปริญญาโททุกสาขา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ปัดนี้ – 25 กันยายน 2562 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลในเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแนบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลในใบสมัคร แล้วเสนอชื่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายละเอียดตามแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสัญจร ศรบุญทอง

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่บ้านเลขที่ 270 หมู่ 6 บ้านกุดโง้ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสัญจร ศรบุญทอง ซึ่งเป็นบิดาของ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มงานในสำนักงานฯ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และชาวบ้าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในครั้งนี้///////  

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จึงได้มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง หมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.วิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายระวี จันทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ซึ่งมีครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูจึงจำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ และให้ดำเนินการขยายผลการอบรมดังกล่าว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring นี้ขึ้น เพื่อขยายผลให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ คิดค้นหาความรู้และคำตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) และมีแนวดำเนินการต่อเนื่อง โดยศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จะปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไป/////

แจ้งโอนเงินเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) โอนวันที่ 12 กันยายน 2562 เอกสารดังรายละเอียดแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง โอน/ย้าย และรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)