การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาปีใหม่ ๒๕๖๓ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับแจ้งให้โรงเรียนได้รณรงค์ป้องกันและลงอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ( 7 วันขับขี่ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมงาน “สภากาแฟเย็น” เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงาน “สภากาแฟเย็น” ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิด และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ซึ่งมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ขึ้น โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน และมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้/////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE เพื่อรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จาก นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาขีวศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)/////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น ประเภทนักเรียน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย เด็กหญิงธีมาพร วงค์ขันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขาม อำเภอขุขันธ์ นางสาวณัฐณิชา ราชบุบผา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง นางสาวสุจิตรา พิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อำเภอภูสิงห์ นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย และประเภทสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา / ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง ระดับประถมศึกษา / กลาง โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง ระดับประถมศึกษา / ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเกษม สืบเสน นายประโยชน์ เจริญยุทธ นายสมบัติ อินทร์วัน นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ นายสำราญ วังนุราช โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)กำหนดเปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ

สำนักงานพัฒนาระบบราชการ(สำนักงาน ก.พ.ร.)กำหนดเปิดรับสมัคร รางวัลเลิศรัฐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารหรือข้าราชการครู ทุกสังกัด

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหาร หรือข้าราชการครู ทุกสังกัด รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การประชาสัมพันธ์แข่งขันหุ่นยนต์

ด้วย สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2563 โดยผู้แข่งขันสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tpa.or.th/robot รายละเอียดตามแฟ้มแนบ