ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังกัด”

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒๕๖๓

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพคุณภาพผู้เรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงแนวทางการสอบ และรับข้อสอบ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการชี้แจงในครั้งนี้/////

รายงานผลการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘

ด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ สาขา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ รวมทั้งพัฒนาฝีมือของตนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้รับข้อมูล ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยี และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพ

ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานไปที่ โทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๘ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wscthai@gmail.com รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการสนับสนุนการบูรณาการการจัดการศึกษากับด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้ท่าน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ และแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนต่อไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้             

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ “ชมพู – ฟ้า เกมส์” ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามหน้าหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ “ชมพู – ฟ้า เกมส์” ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนประมาณ 2,700 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ ความสามารถมาใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังใจ รักษาสุขภาพของตนเอง และส่งเสริมสุขภาพผู้อื่น โดยมีการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย คณะสี 6 สี คือ สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู สีแดง สีม่วง และสีแสด แบ่งการแข่งขันกีฬา ออกเป็น 8 ชนิด คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง แฮนด์บอล เปตอง แชร์บอล ชักเย่อ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด และให้การต้อนรับ/////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เพิ่มเติม) จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ ปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เพิ่มเติม) จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา ทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ตามแฟ้มแนบ