แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ

แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และ การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไป ในการต่าง ๆ

การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19)

การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19) สำเนาหนังสือราชการจำนวน 4 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดงานดังกล่าว รายละเอียดเอกสารแนบ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

บัญชีรายชื่อเกษียณอายุราชการ ปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

มาตรการการป้องกัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic-19)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covic-19) รายละเอียดดังแนบ

แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประเดือน เมษายน 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประเดือน เมษายน 2563 โอนวันที่ 16 เมษายน 2563 เอกสารดังรายละเอียดแนบ

แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ