ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister’ Science Award 2020

ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการพัสดุ)

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนให้กับครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสุขภาวะที่ดีในโรงเรียน ประจำปี 2563 ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 69 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้ครูอนามัยโรงเรียนนำความรู้ ความเข้าใจไปบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของผู้เรียน จัดสภาพบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ให้มีบรรยากาศร่มรื่น และส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจัดสำรับอาหารกลางวันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม โดยมี แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม นายแพทย์เชี่ยวชาญ นางเนาวรัตน์ บุญกัณหา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นางกาญจนา คำเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์) และ นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโพนยาง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)