ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560

แก้ประกาศ

แจ้งข้าราชการบรรจุใหม่และโอนหรือย้ายมาสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ด้วย  มีข้าราชการครูบรรจุใหม่  โอน  หรือย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ยังไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและจ่ายตรงเงินเดือน  (ฐานตนเองและบุคคลในครอบครัว)  จึงขอให้ Download  แบบกรอกข้อมูลตามแฟ้มแนบ  และแนบเอกสารประกอบเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาทะเบียนสมรส  ใบสูติบัตร  ของตนเองและบุคคลในครอบครัวจำนวน 1 ชุด  ส่งถึงสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ภายในวันที่  31  มกราคม  256060-01-054

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0”

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ผู้ใช้ภาาาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้คุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2560

ส่งประวัติและผลงานถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
ส่งผลงานถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

แจ้งการรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายปี 2558

 

 

 

ด้วย สพฐ.  มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ปี 2558  ให้กับข้าราชการครู  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ปีั 2558  จำนวน  12  รายและผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  จำนวน  5  ราย  จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้น 3  ภายในวันที่  30  มกราคม 2560  โดยให้นำเครื่องราชชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ท.ม.  (ถ้ามี) ไปคืนด้วย  ดังนี้  1)นายคำ  กุคำจัด  2)นายทรงศักดิ์  เพ็งศรี  3)  นายธวัชชัย  สุภาพ  4)  นายประไพ  ไกรษี  5)  นายพัชรินทร์  ธานี  6)  นายพิชิต  กาละเมฆสกุล  7)  นายวิทยา  พันธุ์เพ็ง  8)  นายวินัย  สร้อยคำ  9)  นายสมศักดิ์  ศิริชนะ  10)  นายสุริยน  ศรีชัย  11)  นายบุญส่ง  เสาศิริ  12)  นางสุภาวณี  วรธรรมปัญญา  13)  นายสรวิทย์  นามวงษ์  14)  นายบุญเกิด  ทองสุข  15)นายพงษ์  นวลศิริ  16)  นายสุรชาติ  ทอนศรี  17)นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม

แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือราชการจาก สพป.และ สพม.เขต ต่างๆ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือราชการจาก สพป.และ สพม.เขต ต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งว่าง สพป.อุบลเขต 1

สพม.เขต 39

สพม.เขต 17

สพม. เขต 39

สพม. เขต 39 (1)

สพม. เขต 39 (2)

สพม. เขต 39 (3)

สพม. เขต 36

สพม. เขต 35

สพม. เขต 32

สพม. เขต 31

สพม. เขต 24

สพม. เขต 23

สพม. เขต 23 (1)

สพม. เขต 22

สพม. เขต 21

สพม. เขต 16

สพม. เขต 15

สพม. เขต 12

สพม. เขต 6

สพม. เขต 4

สพม. เขต 37

สพม. เขต 32

สพม. เขต 31

สพม. เขต 20

สพม. เขต 14

สพม. 20 (3)

สพม เขต 31 (2)

สพป.อุบลราชธานี เต 1

สพป.อุทัยธานี เขต 1

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 12 (1)

สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1 (5)

สพป.สุโขทัย เขต 1

สพป.สุโขทัย เขต 1 (3)

สพป.สมุทรสาคร

สพป.พัทลุง เขต 2

สพป.พะเยา เขต 2

สพป.พะเยา เขต 2 (2

) สพป.พะเยา เขต 2 (1)

สพป.พะเยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สพป.ปฐม เขต 1

สพป.นราธิวาส เขต 3

สพป.นคราราชสีมา เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

สพป.นครราชสีมา เขต 3

สพป.นครปฐม เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต 1

สพป.ชลบุรี เขต 1(1)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.จันทบุรี าเขต 2

สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.กาญจบุรี เขต 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

สพป.แพร่ เขต 2

สพป.เชียงราย เขต 4

สพป.เชียงราย เขต 4 (2)

สพป.เชียงราย เขต 3

สพป.เชียงราย เขต 2

สพป.เชียงราย เขต 2 (3)

สพป.เชียงราช เขต 1

สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป. อุทัยธานี เขต 1

สพป. ราชบุรี เขต 1

สพป. นครพนม เขต 1

สพป. จันทบุรี เขต 2

สพป. ขอนแก่นเขต 5

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 

ด้วย ก.ค.ศ.แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถาน สังกัด สพฐ.  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา