แจ้งรับเช็ค

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายชื่อครู รับเช็ค นางสมพิศ  นนธิจันทร์ บ.หนองตาเชียง นางวราทิพย์  โอชารส บ.หนองออ  นายชัยวัฒน์  เจริญทรัพย์ บ.ซำโโพธิ์  นางเนตรนภา  กล้วยน้อย บ.คูบ รายละเอียดดังแนบ

แจ้งโรงเรียนรับเงินรายได้ค่าขายแบบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโรงเรียนรับเงินรายได้ค่าขายแบบ รายละเอียดแนบ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ) แจ้งแบบฟอร์มวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน กลุ่มพนักงานราชการฯ ธุรการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน กลุ่มพนักงานราชการฯ ธุรการฯ ครูวิกฤต, ครูวิทย์-คณิตฯ นักการภารโรง  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 72

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 72 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) รายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 65

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 65 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายละเอียดดังแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 50

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 50 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 24 (งบลงทุน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 24 (งบลงทุน) กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 17 (งบลงทุน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 17 (งบลงทุน) รายละเอียดแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 1           โอนวันที่ 21 พ.ย.2560 ดังรายละเอียดแนบ