แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ ปปง.หรือเจ้าหน้าที่ศาล โทรศัพท์ไปหลกผู้เสียหาย โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักจะอ้างว่า ผู้เสียหายมีเงินในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ จะต้องโอนเงินมาให้สำนักงาน ปปช.ตรวจสอบ ทำให้เหยื่อตกใจกลัว จนหลงเชื่อ และโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพ จนต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานอย่าหลงเชื่อ เมื่อได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถูกข่มขู่ว่า หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำ จะเกิดความไม่ปลอดภัย หรือการห้ามผู้เสียหายติดต่อกับบุคคลใกล้ชิด หรือห้ามบอกเรื่องนี้กับใคร สำนักงาน ปปช.แจ้งว่า ไม่มีหน่วยงานรัฐใดโทรศัพท์ไปหาประชาชน เพื่อให้โอนเงินพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และหากมีกรณีสงสัย ให้รีบสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือติดต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปช.สายด่วน ปปช.๑๑๗๐

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง (ศพอ.ก.) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดประยุรวงศาวาส และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมนุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชนในสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ระดับจังหวัด) ในแต่ละช่วงชั้น (ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๑ – ๑๒ โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๗๘๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย และสมพระเกียรติยิ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอให้ท่านเชิญภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบโดยทั่วกันโดยจัดทำเป็นป้าย Cutout เพื่อติดตั้ง ณ สถานศึกษา หรือสถานที่เหมาะสม (ขนาดและจำนวนของป้ายตามที่เห็นสมควร)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของท่าน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ ได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ งานสำคัญวันนี้ เรื่องไฟล์ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รร.อนุบาลกันทรารมย์ ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

รร.อนุบาลกันทรารมย์ ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ ธ.ค.๖๐ วันเวลาราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< ประกาศ รร.อนุบาลกันทรารมย์ >>

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  แจ้งการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 23 ตำแหน่งและดำเนินการคัดเลือก (สััมภาษณ์)  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นั้น  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้60-12-018

ธนาคารออมสิน เรียนเชิญเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ครูฯ สังกัด สพป.ศก.๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธ.ค.๖๐

ธนาคารออมสิน เรียนเชิญผู้มีชื่อตามบัญชีนี้ เข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ศก.๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธ.ค.๖๐ ณ ธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ ถ.อุบล ติดต่อ จนท.ธนาคาร เพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๑๐๙๕, ๐๔๕-๖๑๒๖๕๙

<< รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา >>

ประกาศร่ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-6 ธค.60 นั้น  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯตามรายชื่อที่แนบนี้60-12-009

ประชาสัมพันธ์สถิติการรับสมัครพนักงานราชการและครูวิกฤติ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้างวิกฤติ  ระหว่างวันที่ 28พย.60 – 4 ธค.60 นั้น  การรับสมัครสิ้นสุดแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์จำนวนผู้สมัคร สถิติดังแฟ้มแนบ

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๐

ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ กรอกข้อมูลจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค ภายใน ๒๕ พ.ย.๖๐ (ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.) ผ่านเว็บไซต์

<< หนังสือนำส่ง >>

แบบกรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กร(กระทรวงศึกษาธิการ)

รร.บ้านหนองไผ่ ประชาสัมพันธ์สารคดี การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ

รร.บ้านหนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์รายการสารคดี ผ่านรายการโทรทัศน์ “อยู่ดีมีแฮง” บ.ว.ร. การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ทางสถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๒๕๖๐ เชิญชมรายการได้จาก