สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน

ศธจ. ศรีสะเกษ  ให้สถานศึกษากรอกแบบสำรวจการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน ส่ง ศธจ. ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2561 หรือทาง Email : pacharamon.thong@gmail.com

(( รายละเอียด ว 2183))

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

ด้วย สพฐ. กำหนดให้มีโครงการ  “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียนเพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูฯ บัดนี้การสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ  “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ตามประกาศที่แนบมานี้

<<ประกาศ>>

ด่วน แจ้งให้ครู ICT ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าทดสอบออนไลน์ ในวันที่ ๒๔ สค.๖๑

ด่วน แจ้งให้ครู ICT ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑ เข้าทดสอบออนไลน์ ICT Test รอบ ๒ ผ่านอีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่ ๒๔ สค.๖๑ ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เท่านั้น รายละเอียดตามแฟ้มแนบ


<< รายละเอียดแฟ้มแนบ >>

 

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ
ให้ โรงเรียนส่งนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อทำการคัดในวันเดียวกัน รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบมานี้

 

หนังสือ และประกาศจังหวัด

รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ปีการศึกษา 2560 รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ : ติณภพ สีดากุล

นายติณภพ สีดากุล รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ปีการศึกษา 2560 รร.อนุบาลยางชุมน้อยฯ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< บทคัดย่อ >>

แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ

สพฐ.ได้แจ้งให้ข้าราชการครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐดำเนินการลงทะเบียนบุคคลเพื่อเตรียมการคัดเลือกด้วยระบบทดสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข้าราชการครู ICT โรงเรียนประชารัฐในสังกัด เข้าไปดำเนินการจัดทำ แบบทดสอบวัดความรู้ด้วนเทคโนโลยี ( ICT  Test) ได้ที่ http://hr.truecorp.co.th/home/th/connextEdExam/login ให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

<< รายชื่อครู ICT รร.ประชารัฐ ทั้งหมด 12 คน >>

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  รายละเอียดดังไฟล์แนบ  (เอกสารแนบ) 

รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ประกาศรับสมัครนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ผู้ประสงค์ติดต่อโดยตรงที่ รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๐ ก.ค.๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ


<< ประกาศรับสมัคร >>

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

การคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด

รร.บ้านบกแดงผักขะย่า แจ้งประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธี e-Bidding

รร.บ้านบกแดงผักขะย่า ในสังกัด สพป.ศก.๑ แจ้งประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธี e-Bidding วงเงิน ๖๒๑,๔๐๐ บาท ผู้สนใจยื่นข้อเสนอผ่านระบบในวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๑ เวลาราชการ รายละเอียดตามที่แนบมานี้

ประกาศประกวดราคา