ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ

ด้วย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2561

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมปลาย)  ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 30 ตุลคม 2560 ทาง internet ที่  http://scholar2.ocsc.go.th  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ร.ร.ประถมศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวัน ตามระเบียบการบริหารเงินกองทุนฉบับใหม่ และพัฒนาระบบโปรแกรม Thai School Lunch แบบย่อ ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านพงสิม สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และ ร.ร.บ้านหัวเหล่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยก่อนการอบรมได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว คำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที////////

แจ้งข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการที่มีความเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์และมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีแรงบันดาลใจในการเรียน เพื่อเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการดำรงชีวิต จึงขอแจ้งข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการที่มีความเหมาะสม มีผลงานเชิงประจักษ์และมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้รายงานตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ทาง E-mail : sunha4@outlook.com ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์

เอกสารแนบ

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2560

ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2560 หลายโครงการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูรยละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม “โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2”

ด้วย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2” จึงขอเชิญผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีถือจ่าย และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

รร.อนุบาลศรีสะเกษ สอบแข่งขัน ชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 9 วันที่ 19 พ.ย.2560

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ แจ้งประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 พ.ย.2560 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< รายละเอียดประกาศฯ >>

<< ใบสมัครแข่งขัน >>

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานนวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนในฝัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน นำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งคัดเลือกนวัตกรรมที่ดี (Best Practices) ประกอบด้วย ร.ร.บ้านคูบ ร.ร.บ้านละเอาะ ร.ร.อนุบาลโนนคูณ ร.ร.บ้านโนนเพ็ก ร.ร.บ้านก้านเหลือง ร.ร.บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย ร.ร.บ้านหัววัวหนองนารี ร.ร.บ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) และ ร.ร.บ้านเปือยประชาสามัคคี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล สำหรับคณะกรรมการคัดเลือกผลงานประกอบด้วย นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายเสรี กาหลง นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ นางวยุรีย์ ศิริโชติ และนางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการศึกษาหลักสูตร “จิตวิทยาความมั่นคง” รุ่นที่ 118

ด้วย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการศึกษาหลักสูตร “จิตวิทยาความมั่นคง” รุ่นที่ 118 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 – 31 วิงหาคม 2561 โดยกำหนดการศึกษา วันพุธ วันพฤหัส และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาค โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กสทช. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซึ่งถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง จากประชาชนทั่วไป โดยรายได้ที่เกิดจากรีไซเคิลโทรศัพท์เก่าทั้งหมดนี้ จะส่งมอบให้รัฐบาล เพื่อนำไปมอบต่อให้องค์กรการกุศลเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาค โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางปิ่นนภา ศรวิชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๘๖๑๔๐๕๖ เป็นผู้ประสานงาน