โอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

 

<< รายละเอียดแนบ >>

 

โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังแนบ

โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560  โอนวันที่  31  มกราคม  2560  รายละเอียดดังแนบ

โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ม.ค.2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560      โอนวันที่  31  มกราคม  2560  รายละเอียดดังแนบ

แจ้งการรับการเบิกจ่ายตรง มกราคม 2560

รายละเอียดดังแนบ

แจ้งโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.59

รายละเอียดแจ้งโอน