สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 37373 ลว. 16 พ.ย. 2560เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รายละเอียดดังแนบ

แจ้งรายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียนและกลุ่มลูกจ้างฯ ประจำเดือน ธ.ค.2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินกลุ่มพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน ธ.ค.2560 ดังรายละเอียดแนบ

แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146 (จำนวน 34 โรงเรียน) ดังรายละเอียดแนบ

แจ้งรับเช็ค

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายชื่อครู รับเช็ค นางสมพิศ  นนธิจันทร์ บ.หนองตาเชียง นางวราทิพย์  โอชารส บ.หนองออ  นายชัยวัฒน์  เจริญทรัพย์ บ.ซำโโพธิ์  นางเนตรนภา  กล้วยน้อย บ.คูบ รายละเอียดดังแนบ

แจ้งโรงเรียนรับเงินรายได้ค่าขายแบบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโรงเรียนรับเงินรายได้ค่าขายแบบ รายละเอียดแนบ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ) แจ้งแบบฟอร์มวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน กลุ่มพนักงานราชการฯ ธุรการฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน กลุ่มพนักงานราชการฯ ธุรการฯ ครูวิกฤต, ครูวิทย์-คณิตฯ นักการภารโรง  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 72

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 72 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) รายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 65

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 65 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายละเอียดดังแนบ