การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 50

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 50 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 24 (งบลงทุน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 24 (งบลงทุน) กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 17 (งบลงทุน)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 17 (งบลงทุน) รายละเอียดแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 1           โอนวันที่ 21 พ.ย.2560 ดังรายละเอียดแนบ

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

งบทดลอง ต.ค.60

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ต.ค.60

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ต.ค.2560 รายละเอียดแนบ

เรียนกลุ่มอัตราจ้างนักการภารโรง,ครูวิทย์-คณิต,กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งกลุ่มอัตราจ้าง นักการภารโรง, ครูวิทย์-คณิต, กลุ่มครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินงวดประจำเดือน ต.ค.60 สพฐ.ยังไม่โอนเงินงวดมา คุณภานิชา   (093-3212817)

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรีย , นักการภารโรง ประจำเดือน ต.ค.2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน, นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.60

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) ครูวิกฤติประจำเดือนตุลาคม 2560

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) ครูวิกฤติประจำเดือนตุลาคม 2560    y60-538