แจ้งประมาณการ ขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งประมาณการขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รายละเอียดังแนบ

เพิ่มเติม ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเพิ่มเติมเอกสาร ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ                 รายละเอียดแนบ

รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ก.ค.60

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดังรายละเอียดแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน ประจำเดือน ก.ค.60

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินตำแหน่ง  พนักงานราชการ ธุรการ ครูวิกฤต ครูวิทย์-คณิตประจำเดือน ก.ค.60 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารเพิ่มเติมขออนุมัติไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม ขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร รายละเอียดแนบ

เอกสารเพิ่มเติมระยะทางระหว่างจังหวัด ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส่งเอกสารเพิ่มเติม ระยะทางระหว่างจังหวัด  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รายละเอียดแนบ

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

1.แนวปฏิบัติการยืมเงิน ส่งใช้ และเบิกค่าใช 2.เกณฑ์ค่าใช้จ่ายไปราชการ 3.บันทึกข้อความ-สัญญายืม 4.บันทึกข้อใช้รถยนต์ส่วนตัว 5. แบบเดินทางไปราชการ 6.หลักฐานจ่ายเงินไปราชการ-ส่วนที่ 2- 8708 7. บก111เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รายละเอียดแนบ

รายงานงบทดลองเดือน พ.ค.60

รายงานงบทดลองเดือน พ.ค.60

งบทดลองพ.ค.60