เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

1.แนวปฏิบัติการยืมเงิน ส่งใช้ และเบิกค่าใช 2.เกณฑ์ค่าใช้จ่ายไปราชการ 3.บันทึกข้อความ-สัญญายืม 4.บันทึกข้อใช้รถยนต์ส่วนตัว 5. แบบเดินทางไปราชการ 6.หลักฐานจ่ายเงินไปราชการ-ส่วนที่ 2- 8708 7. บก111เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2560 รายละเอียดแนบ

รายงานงบทดลองเดือน พ.ค.60

รายงานงบทดลองเดือน พ.ค.60

งบทดลองพ.ค.60

รายงานงบทดลอง เม.ย.60

รายงานงบทดลอง เม.ย.60

งบทดลองเม.ย.60

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

 

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

 

<< งบทดลอง เดือน มี.ค.60 >>

รายงานงบทดลอง

โอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

 

<< รายละเอียดแนบ >>

 

โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังแนบ

โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560  โอนวันที่  31  มกราคม  2560  รายละเอียดดังแนบ

โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ม.ค.2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560      โอนวันที่  31  มกราคม  2560  รายละเอียดดังแนบ