รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2560 (เพิ่มเติม)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560          เพิ่มเติม จำนวน 10 โรงเรียน รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงิน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โอนวันที่ 18 ม.ค.61 รายละเอียดังแนบ

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่่สุด ที่ กค 0408.4/ว183 ลว. 29 พ.ย.2560 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังฯ รายละเอียดดังแนบ

สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 37373 ลว. 16 พ.ย. 2560เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รายละเอียดดังแนบ

แจ้งรายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียนและกลุ่มลูกจ้างฯ ประจำเดือน ธ.ค.2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินกลุ่มพนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน ธ.ค.2560 ดังรายละเอียดแนบ

แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 146 (จำนวน 34 โรงเรียน) ดังรายละเอียดแนบ

รายงานงบทดลอง พ.ย. 60

รายงานงบทดลอง พ.ย. 60

งบทดลอง พ.ย.60

แจ้งรับเช็ค

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายชื่อครู รับเช็ค นางสมพิศ  นนธิจันทร์ บ.หนองตาเชียง นางวราทิพย์  โอชารส บ.หนองออ  นายชัยวัฒน์  เจริญทรัพย์ บ.ซำโโพธิ์  นางเนตรนภา  กล้วยน้อย บ.คูบ รายละเอียดดังแนบ