ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ “ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ”

เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ “ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ” ดังเอกสารแนบ

บริการ e-Service สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ผลการสำรวจความพึงพอใจ สพป.ศก.1 ปี 2561

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

ตัวชี้วัดที่ 17 ระบบการบริการ e-service “ขั้นตอนการจองใช้ห้องประชุม”

ตัวชี้วัดที่ 17 ระบบการบริการ e-service “ขั้นตอนการจองใช้ห้องประชุม” ดังเอกสารแนบ

คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มนโยบายและแผน
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ผอ.กลุ่ม ศน.สมโภชน์ หลักฐาน
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.สำราญ
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.เสรี
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ทองคำ
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.จุลพนม
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.กรรณิกา
  • คู่มือการนิเทศ DLTV ศน.ประพิษศร
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.มาริษา
  • คู่มือการนิเทศ ศน.อมรรัตน์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ช่อผกา
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ทอปัด
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ประกัน วยุรีย์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.พัศสินี
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.พิมพ์ฐิศา
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.รวิกานต์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.วิไรรัตน์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศน.ศันธณีย์
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ กลุ่มนิเทศฯ นางภาวดี สมาน
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง

ด้วย สพฐ. ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ดังเอกสารที่แนบ

แจ้งเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตศรีสะเกษ ได้เปลี่ยนขื่อสถานศึกษา จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดดังเอกการแนบ