ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยและพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยและพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนดรีสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายงานงบทดลอง

O24รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O20รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี