การจัดงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017

สิ่งที่ส่งมาด้วย          ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2560 ที่สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน และผลผลิตเกษตรอื่น ๆ ซึ่งผลิตได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ เช่น สะตอ องุ่น ฟักทอง ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลำใย ลองกอง ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนนิทรรศการทางการเกษตร และความรู้อื่น ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพืชอื่น ๆ การแข่งขันตำส้มตำผลไม้ประกอบลีลา การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ / สัตว์สวยงาม การแข่งขันสาวไหม การจัดดอกไม้ กระเช้าผลไม้ การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง เป็นต้น

จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาเที่ยวชมงาน จึงได้จัดรถรางเพื่อบริการประชาชน รวม 2 เส้นทาง รายละเอียดตามแผนพับประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณธรรม สร้างความรู้คู่คุณธรรม

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่ต้องการให้โรงเรียนคุณธรรมเป็น ๑ ในตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและการจัดการศึกษาที่เน้นความสำคัญ ทั้งความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯจำนวน ๑๒๙ คน เพื่อพัฒนาครูให้ตระหนักรู้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) ผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี เพื่อให้ครูนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียน คิดค้น และผลิตนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมประกอบด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายทองคำ จันทร์โสภา นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ คาดหวังว่า ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในโรงเรียนจะได้ร่วมกันสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริตภายในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งหล่อหลอมคนดีให้แก่สังคม นอกจากนี้ โรงเรียนในโครงการทั้ง ๑๒๙ แห่ง จะมีโครงงานคุณธรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ อีกด้วย//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศไทย ครั้งที่ 16 และ “การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14”

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประชาสมัครแข่งขันจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบูรณาการป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จำนวน ๑๕ กลุ่มเครือข่ายฯ และครูผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๗๐ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตปัญหาต่าง ๆ ให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ขจัดปัญหาระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมในครั้งนี้//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูปฐมวัย รุ่นที่ ๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รุ่นที่ ๑ ซึ่งมีครูผู้สอนปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูในด้านการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง ใช้ทักษะชีวิตและความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจัดการอบรมในระหว่างวัวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูแกนนำปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๐

ด้วยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วัดเทพธิดารามวรวิหาร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึง สุนทรภู่ กวีเอกของโลก ขึ้น ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวน้ี ได้มีการจัดแข่งขันกลอนสด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่จะสมัครเข้าแข่งขัน สามารถสมัครได้ระดับละไม่เกิน ๒ ทีม (ทีมละ ๓ คน) โดยส่งใบสมัครทาง อีเมล์ ที่ email address:fhumskr@ku.ac.th หรือแจ้งการสมัครทางโทรศัพท์ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ รักษ์มณี เลขาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๘๑๒๖๙๔๔ ในเวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เฉพาะการสมัครทางอีเมล์ ให้สิ้นสุดที่เวลา ๒๔.๐๐ น.หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร ให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ กรณีที่สมัครไม่ทันตามกำหนดนี้ ให้ยื่นใบสมัครได้ในวันงาน ณ สถานที่ที่จัดการแข่งขัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมและนักการภารโรง

ดามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมและนักการภารโรง  จำนวน  1  อัตราไปแล้วนั้น  บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผลการคัดเลือกตามแฟ้มที่แนบ แฟ้มแนบ

ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอเลย์บอล ระดับ Level 2

ด้วย สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอเลย์บอลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ระดับ Level 2 ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

รายงานตัวอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งรายชื่ออัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ตามบัญชีรายงานตัวที่แนบมานี้ ให้มารายงานตัวภายในวันที่ 16 มิ.ย. 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เวลา 09.00 – 11.00 น.

บัญชีรายงานตัว

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ ศธจ.ศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีกับ รอง ศธภ.13

เมื่อเวลา 07.59 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสที่เดินทางไปรับตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 13//////