ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด ประเด็นการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ติดตั้ง (download) และใช้ประโยชน์ Application Echo English

ในการนี้ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ขอให้สถานศึกษาได้ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการในสังกัด ให้ติดตั้ง(download) และใช้ประโยชน์ Application Echo English ดังกล่าว อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกระดับ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป และรายงานผลการประชาสัมพันธ์ และจำนวนผู้ติดตั้ง (download) ให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้จงได้

<< สิ่งที่ส่งมาด้วย >>

<< เข้าเว็บรายงานข้อมูล >>

แจ้งโรงเรียนรับเช็คกรรมการสถานศึกษ ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ มารับเช็คกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดังรายชื่อโรงเรียนแนบ

รายงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

งบทดลอง ก.ค.60

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตรฯ

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, การศึกษาบุตร และแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการนำฝากและการถอนคืนเงินประกันสัญญา  รายละเอียดดังแนบ

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ สนง.ลส.จ./กลุ่มลส.ฯศธจ.

แจ้งให้ทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เบอร์ 045 614018 , fax 045 614019 คราบ  ขอบคุณ

รร.อนุบาลวัดพระโต สอบราคาก่อสร้างส้วม 6 ที่ จำนวน 2 หลัง

รร.อนุบาลวัดพระโต ในสังกัด สพป.ศก.1 สอบราคาก่อสร้างส้วมชาย/49 6 ที่ และส้วมหญิง/49 6 ที่ รวมจำนวน 2 หลัง กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 -15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< รายละเอียดสอบราคา >>

แจ้งประมาณการ ขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งประมาณการขอเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รายละเอียดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ให้กับโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งจัดการประกวดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๙ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว