ขอความความอนุเคราะห์ประสานข้าราชการครู ตามรายชื่อที่แนบ ติดต่อ ธนาคารออมสินเพื่อประนอมหนี้

ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประสานข้าราชการครู ตามรายชื่อแนบมาพร้อมนี้ ติดต่อธนาคารเพื่อประนอมหนี้ เอกสารดังแนบ

กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องอิ่มบุญ ๑ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีครูผู้สอนจากโรงเรียนในกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหัครูมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานตัวชี้วัดของรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี นายบุญพา อร่ามโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยาคาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยมี นายสมหวัง อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ในนามประธานกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอน้ำเกลี้ยง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ศึกษาธิการภาค ๑๓ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ พร้อมด้วย นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาและผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๑ รวม ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านออกเขียนได้ ด้านการพัฒนาครูทั้งระบบ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้ง สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมทางด้านการจัดการศึกษาและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑///////

การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”

ด้วย โครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประชาสัมพันธ์ครูที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”โดยส่งใบสมัครภายในวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ ๒

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ ๒ โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยังเว็บไซต์ ้ http://www.eugenieawards.com หรือทาง E-mail:info@eugenieawards.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการเตรียมการทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และพิธีขึ้นอาคารหลังใหม่ ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตามกำหนดการ ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ บริเวณอาคารหลังใหม่ เวลา 19.00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารหลังใหม่ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 09.00 น. พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 12.00 น. เป็นเสร็จพิธี จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 “เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลังใหม่” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น//////

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ (แฟ้มแนบ)

แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะวิทยากร โครงการจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561

เรียน ผอ.โรงเรียนที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา ทุกแห่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และคณะวิทยากร จากเดิม 20 มิ.ย. 61 ขอเลืื่อนเป็นวันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชร

ว 2165

คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๑

คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๑

คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่