แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและรายงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ปี2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งแนวแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและรายงานโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ปี2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (หมายเหตุ อยู่ระหว่างการเสนองาน)

กำหนดการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ด้วย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกีี่ยวกำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปี พ.ศ. 2561

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติแห่งชาติ ให้ดำเนินการการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ NISPA พร้อมทั้งสามารถดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

รร.อนุบาลพยุห์ ประกวดราคาก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ด้วยวิธี e-bidding

แบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 ปี 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ปี 2562

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

สพฐ.แจ้งกำหนดส่งผลงานประกวดเพื่อการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec- Awards ) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างธุรการโรงเรียน เอกสารตามแฟ้มแนบ

ประกวดราคาก่อสร้าง ส้วม 4 ที่นั่ง

ด้วยโรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ประกาศประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างสร้างส้วม สพฐ.4(ส้วมแบบ4 ที่นั่ง)

กำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เข้าสู่ร่างกายของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารที่แนบ

ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท