ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาของคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจาก ๑๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ในนามประธานกลุ่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน/////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน 24 กิจกรรม เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

แจ้งรายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2561 โอนวันที่ 31 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดแนบ

การย้ายและการย้ายสับเปลี่ยนอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ แจ้งให้ครูธุรการผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ขอย้าย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มโรงเรียนที่ว่าง และกลุ่มโรงเรียนที่คาดว่าจะว่าง ส่งแบบคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนนมาพร้อมนี้  ศธ ๐๔๑๓๘.๔๗๒  เอกสารเพิ่มเติม

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎรอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านนาดี โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ โรงเรียนบ้านผักแพว และโรงเรียนบ้านหนองดุม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน///////

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธี e-Bidding

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ แจ้งร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ร่างประกาศประกวดราคา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ >>

ขอเชิญประชุม โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญประชุมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 ก.พ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร รายละเอียดดังแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนดินดำเหล่าเสนใต้ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) โรงเรียนบ้านกะเอิน อำเภอวังหิน ทั้งนี้ ได้ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จเกินกว่าที่ตั้งใจไว้///////

สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๖๑ (ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน)

สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี ๒๕๖๑ (ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียน) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ประกาศแผนการจัดซื้อ >>

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2561 (ระดับจังหวัด)

จังหวัดศรีสะเกษ  ขอเชิญชวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561  ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ว 512