ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.๓

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ โรงเรียนบ้านขามป้อม โรงเรียนบ้านสีถาน และโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ที่มาเข้าทำการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test: NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวิชาความ สามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมี นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ พร้อมด้วย คณะครู และคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ร่วมให้การต้อนรับ////////

ขอประชาสัมพันธ์การสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ มุ่งเน้นนำเสนอประเด็นของจรรยาบรรณต่อตนเองและจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อตนเองและจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ พร้อมทั้งความเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ ส่งโครงการเข้ารับสมัคร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา www.ksp.or.th

ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 37

ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ื 37 โดยรับสมัครถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

 

ประชาสัมพันธ์จุลสาร “ก.พ.ค.News” รายไตรมาส

ด้วย สำนักงาน ก.พ.ได้จัดทำจุลสาร “ก.พ.ค.News” รายไตรมาส รวมทั้ง รายงานประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์จุลสาร “ก.พ.ค.News” ให้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนฝ่ายวิชาการของแต่ละกลุ่ม CEO จำนวน 15 คน ครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 259 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน/////////

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธี (e-bidding)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมานี้

<<ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์>>