การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

(เอกสารแนบ)

อบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับโภชนาการและโรคภัยเด็กในวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อให้อาหารกลางวันนักเรียนมีการพัฒนาไปสุ่เป้าหมาย คือ “มีคุณภาพและพอเพียง” รวมถึงการมีความรู้เรื่องระเบียบกองทุนอาหารกลางวัน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดการอบรมฯ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำหรับวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเวศ มณีภาค ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายทันใจ สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และนายชูชาติ ชัยวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านพงสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////

ขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีโอนทรัพย์สินคุณภาพดี

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ) แจ้งเวียนหนังสือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีโอนทรัพย์สินคุณภาพดี รายละเอียดดังแนบ

การพัฒนาการบริหารหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (กลุ่มงานพัสดุ) แจังเวียนหนังสือวิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคล และรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดังแนบ

การตรวจสอบสภาพที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุที่มิได้ใช้ประโยชน์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (กลุ่มงานพัสดุ) แจ้งการตรวจสอบสภาพที่ดินราชพัสดุและอาคารราชพัสดุที่มิได้ใช้ประโยชน์  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สพฐ. ประกาศผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสุู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20

สถาบันลูกโลกสีเขียว  ขอเชิญชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน  ส่งผลงานเข้ารับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 20  ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561   ((เอกสารแนบ โลกสีเขียว))

ประชาสัมพันธ์หนังสือ ศาสตร์พระราชาฯ ในรัชกาลที่ 9 และหนังสือคัดสรร 4.0

ด้วย ทาเล้นท์ไทรฝ์ ประชาสัมพันธ์หนังสือนังสือ ศาสตร์พระราชาฯ ในรัชกาลที่ 9 และหนังสือคัดสรร 4.0 ตามรายละเอียดที่แนบ

แฟ้มแนบ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดจัดอบรมขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าชม เฝ้าฟังรายการ เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดี มีคุณภาพต่อสังคม และเป็นภาคีในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้เบิกค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย จากสำนักงาน กสทช. โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยระดับปริญญาตรี มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทราบ และส่งรายชื่อไปที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการอบรม ในวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน

การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลว.25 ก.ย.2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

หนังสือสั่งการ